របាយការណ៍ស្តីពីការវិភាគទិន្នន័យលើបទពិសោធន៍របស់ស្ត្...

របាយការណ៍ស្តីពីការវិភាគទិន្នន័យលើបទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីដែលរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងទម្រង់អំពើហិង...

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបញ្ជូនស្រ្តី និងក្មេងស្រីដែល...

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបញ្ជូនស្រ្តី និងក្មេងស្រីដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ទាញ...

បទដ្ឋានអប្បបរមាសម្រាប់ការផ្តល់ប្រឹក្សាជាមូលដ្ឋាន ដ...

បទដ្ឋានអប្បបរមាសម្រាប់ការផ្តល់ប្រឹក្សាជាមូលដ្ឋាន ដល់ស្ត្រី និងក្មេងស្រីជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលទា...