សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

81

លោកជំទាវ ខេង សំវ៉ាដា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី ដឹកនាំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងពី ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ដល់មន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារី និងធ្វើបទបង្ហាញដោយមន្រ្តី ជំនាញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំក្នុងការធ្វើវិមជ្ឈការនៃការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តថវិកាតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និងតាមដាន វាយតម្លៃលទ្ធផល និងសមិទ្ធិកម្មប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត។

SHARE