វេទិកានារីរតនៈ ក្រោមប្រធានបទ “យុវជនរួមគ្នាកាត់បន្ថយអំពើហិង្សា”

49

វេទិកានារីរតនៈ ក្រោមប្រធានបទ “យុវជនរួមគ្នាកាត់បន្ថយអំពើហិង្សា” បានរៀបចំឡើងនៅវិទ្យាល័យចំនួន៣គឺ វិទ្យាល័យ ជា ស៊ីមត្បែងមានជ័យ វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ត្បែងមានជ័យ និងវិទ្យាល័យភ្នំដែករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ។ វេទិការនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដល់យុវវ័យរួមគ្នាកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក្នុងសង្គម។ វេទិការនេះសហការរៀបចំឡើងដោយមន្ទីរកិច្ចការនារី និងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡា ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៤២០ នាក់។  

SHARE