របាយការណ៍ស្តីពីការវិភាគទិន្នន័យលើបទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីដែលរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងទម្រង់អំពើហិង្សាផ្សេងៗ

343

របាយការណ៍ស្តីពីការវិភាគទិន្នន័យលើបទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីដែលរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងទម្រង់អំពើហិង្សាផ្សេងៗ
ទាញយកឯកសារ៖ http://bit.ly/2u72wLQ

 

SHARE