ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរដល់ សិស្សនារីឆ្នើមទិន្ទេស A ក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

35

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងកិច្ចការនារី បានរៀបចំពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរដល់ សិស្សនារីឆ្នើមទិន្ទេស A ក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នាសម័យប្រឡង ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ មកពីវិទ្យាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខខេត្តកណ្តាល សរុប ១១៧នាក់។
រូបភាពផ្សេងទៀត៖ http://bit.ly/BacII2017

chevron-right chevron-left

SHARE