របាយការណ៍ ស្តីពី ការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយឱ្យប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន

32

ការផ្សព្វផ្សាយនេះ ប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ រៀបចំឡើងដោយក្រសួងកិច្ចការនារី ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Save the Children និងអង្គការ UNICEF ក្នងគោលបំណង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការចិញ្ចឹម​កូន​បែបវិជ្ជមាន ទៅដល់ស្ថាប័នដៃគូពាក់ព័ន្ធ ក្រោមអធិបតីថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រុមយុវជន និងនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រុមប្រឹក្សាកម្ពុជា ដើម្បីស្ត្រី ក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំនួន០៩ក្រសួងមាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួង អប់រំយុវជន និងកីឡា ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុវជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រសួង ការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ  ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ក្រសួងកិច្ចការនារី អង្គការ SAVE THE CHILDREN, UNICEF, ICS SP , SSC និងសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តមាន ត្បូងឃ្មុំ ព្រៃវែង កណ្តាល សៀមរាប ព្រះសីហនុ បាត់ដំបង រាជធានី ភ្នំពេញ ព្រមទាំងប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារី និងមន្ត្រី២៥ ខេត្តរាជធានី និងអង្គការដៃគូទាំងអស់សរុប ១១៥នាក់ ស្រី ៩០នាក់ ។

chevron-right chevron-left

SHARE