ដំណឹងការងារ

301

ក្រសួងកិច្ចការនារីត្រូវការអ្នកជំនាញផ្នែកយេនឌ័រដើម្បីបំពេញមុខងារ ដូចខាងក្រោម៖

Download (DOCX, 41KB)

Download (DOCX, 66KB)

Download (DOCX, 64KB)

SHARE