អបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក!

42

អបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក!
World Press Freedom Day 2016 #WPFD2016

ក្នុងឱកាសនៃទិវានេះ ក្រសួងកិច្ចការនារី សូមបង្ហាញការគាំទ្រឲ្យមានការទទួលបានព័ត៌មានស្មើភាពគ្នារវាងបុរស និងស្ត្រី។ លើសពីនេះក្រសួងសូមគាំទ្របណ្តាញព័ត៌មានដែលមិនរើសអើង និងមិនបន្តរក្សាផ្នត់គំនិតដែលរើសអើងលើស្ត្រី និងក្មេងស្រី។

SHARE