វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ការវិភាគយេនឌ័រនិងជំនាញសម្របសម្រួល

82

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ការវិភាគយេនឌ័រនិងជំនាញសម្របសម្រួល ដល់មន្ត្រី មកពី ក្រសួងនិងមន្ទីរកិច្ចការនារី រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ចំនួន៦ រួមមាន រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ កណ្តាល ស្វាយរៀង ព្រៃវែង និងកំពង់ឆ្នាំង ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២២-២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ រៀបចំដោយ នាយកដ្ឋានសមភាពយេនឌ័រ នៃក្រសួងកិច្ចការនារី និងប្រើប្រាស់ថវិកាតាមកម្មវិធី របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

SHARE