លោកជំទាវរដ្ឋមន្រ្តី ចូលរួមបើកវគ្គតម្រង់ទិសដល់មន្រ្តីរាជការថ្មី

34

លោកជំទាវរដ្ឋមន្រ្តី ចូលរួមបើកវគ្គតម្រង់ទិសដល់មន្រ្តីរាជការថ្មីរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីដែលទើបតែបានប្រលងជាប់។ ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ លោកជំទាវរដ្ឋមន្រ្តី បានលើកឡើងថា មន្រ្តីរាជការថ្មីដែលជាយុវវ័យទាំងអស់ ត្រូវគោរពទៅតាមច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានវិន័យ និងខិតខំកសាង និងបញ្ចេញសមត្ថភាពដើម្បីចូលរួមបំពេញបេសកកម្មជាមួយក្រសួងដើម្បី
សម្រេចបាននូវសមភាពយេនឌ័រនៅកម្ពុជា។

SHARE