សូមអញ្ជើញទស្សនា វេទិកាយុវវ័យជជែកពិភាក្សា

35

សូមអញ្ជើញទស្សនា វេទិកាយុវវ័យជជែកពិភាក្សា ស្តីពីសមភាពយេនឌ័រ ដែលរៀបចំដោយក្រសួងកិច្ចការនារី នឹងចាក់ផ្សាយតាមកាលបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោម ៖
-ថ្ងៃសុក្រទី ៤ វេលាម៉ោង ៩-១០ យប់
– ថ្ងៃអាទិត្យទី ៦ វេលាម៉ោង ១០-១១ ថ្ងៃ
– ថ្ងៃច័ន្ទទី ៧ វេលាម៉ោង ១០-១១ ថ្ងៃ
– ថ្ងៃអង្គារ ទី ៨ វេលាម៉ោង ១០-១១ ថ្ងៃ
– ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១១ វេលាម៉ោង ៩-១០ យប់
– ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១៨ វេលាម៉ោង ៩-១០ យប់
តាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា (ទទក)

SHARE