សូមរង់ចាំទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ លោកជំទាវ អឹុង កន្ថាផាវី

94

សូមរង់ចាំទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ លោកជំទាវ អឹុង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងកិច្ចការនារី នៅក្នុងកម្មវិធី ‘ទំនើបភាវូបនីយកម្មខ្មែរ’ ដែលនឹងចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យ សប្តាហ៍នេះ វេលាម៉ោង ៩យប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា (ទទក) និង Blue Media Cambodia។ សូមអរគុណ!

SHARE