ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ

ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ៖ បរិបទគោលនយោបាយ ស្ថាប័ន និងភាពជាដៃគូ

ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តបញ្រ្ជាប យេនឌ័រក្នុង គោលនយោបាយ ច្បាប់ ផែនការ និងកម្មវិធីនានារបស់ខ្លួន រួមទាំងការពង្រឹងសមត្ថភាព ស្ថាប័ន និងភាពជាដៃគូជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និរន្តភាពសម្រាប់ទាំង​អស់គ្នា។ ទោះបីជាមាឧបសគ្គមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសមត្ថភាព និងថវិកាក្នុងការបញ្រ្ជាប​យេន​ឌ័រ​ដ៏ដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបាននូវសមិទ្ធិផលថ្មីៗជាច្រើនគួរឱ្យកត់​សម្គាល់  និងបានប្រែក្លាយការ​បញ្រ្ជាបយេនឌ័រ ឱ្យកាន់តែមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅ និងជាប្រព័ន្ធក្នុងគ្រប់វិស័យ។

 

 

ទាញយកឯកសារ
ភាសាខ្មែរ៖ http://bit.ly/mowaCGA2014kh1
ភាសាអង់គ្លេស៖ http://bit.ly/mowaCGA2014en1