ក្រុមស្រ្តី និងក្មេងស្រីដែលងាយរងគ្រោះ

ក្រុមស្ត្រី និងក្មេងស្រីដែលងាយរងគ្រោះ

គណៈកម្មាធិការនៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទ បានកំណត់ ក្រុមស្ត្រីដែលងាយរងគ្រោះជាក់លាក់ ដែលគួរមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត និង​គួរ​ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ឱ្យកាន់តែច្រើនឡើងពីរដ្ឋាភិបាលរួមមាន៖

១) ស្ត្រីពិការ

២) ស្ត្រីដែលមកពីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច

៣)ស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រី ស្រ្តីស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទ និងក្រុមមនុស្សកែភេទ

៤)ស្ត្រីដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួន និងស្ត្រីជាប់ពន្ធនាគារ

៥)ស្រ្តីដែលមកពីតំបន់ជនបទ

៦)ស្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសេវាផ្លូវភេទ

៧)ស្ត្រីដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហម

៨)ស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរ

៩)កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរ អ្នកបម្រើតាមផ្ទះ និងជនចំណាកស្រុក

១០)ស្ត្រីដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍។

ទាញយកឯកសារ