គម្រោងកម្មករស្រ្តី និងការងារសមរម្យ

ក្រសួងកិច្ចការនារីបានចុះអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា រវាងអង្គការអាហ្វីដា ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងស្តីពី កម្មករជាស្រ្តី និងការងារសមរម្យ ។ គម្រោងនេះមានរយ:ពេល៣ឆ្នាំ ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់មិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។

គោលបំណង: ចូលរួមចំណែក បង្កើនសមភាពរបស់កម្មករជាស្រ្តីនៅកម្ពុជា តាមរយៈការចងក្រងកម្មករជាស្រ្តី ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ និងគុណតម្លៃចំពោះស្ត្រី និងការងារ។