លោកស្រី ប៉ែន គន្ធា

ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

ក្រសួងកិច្ចការនារី

Email: kunthea_molin@yahoo.com  ; Mobile: (+855) 12 830 329

 

លោកស្រី អ៊ុង ខេមរា

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

ក្រសួងកិច្ចការនារី

Email: ungkhemara@gmail.com ; Mobile: (+855) 12 911 229

 

លោក មឿន ឆេង

អនុប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ និងគេហទំព័រ

ក្រសួងកិច្ចការនារី

Email: chheng6686@gmail.com  ; Mobile: (+855) 98 811 047