លោកស្រី កែវ វឌ្ឍនា

ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

ក្រសួងកិច្ចការនារី

Email: keovathana@gmail.com;

 

លោកស្រី អ៊ុង ខេមរា

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

ក្រសួងកិច្ចការនារី

Email: ungkhemara@gmail.com ; Mobile: (+855) 12 911 229

 

លោកស្រី ប៉ែន គន្ធា

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

ក្រសួងកិច្ចការនារី

Email: kunthea_molin@yahoo.com  ; Mobile: (+855) 12 830 329