មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តី

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី និងមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត។​ គោលដៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌល គឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់បង្កើន ឱកាសការងារ ព្រមទាំងពង្រីកជំនាញក្នុងការចាប់ផ្តើម និងគ្រប់គ្រងមុខរបរអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្តោតទៅលើជំនាញផ្សេងៗដូចជា តម្បាញ ផលិតកម្ម សិប្បកម្ម ធ្វើម៉ូតសក់ កាត់ដេរ និងការកែឆ្នៃម្ហួបអាហារ។​

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីមានចំនួនសរុប ១៨ ស្ថិតក្នុងខេត្ត១៤ នៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានបុគ្គលិករដ្ឋបាល និងគ្រូបង្គោល ១៣៨ នាក់​ និងសិក្ខាកាមដែលនឹងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាជាមធ្យមចំនួន១៩០០នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ។​

លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីទាំង១៤ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖​​

ល.រ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីទាំង១ខេត្ត ទំនាក់ទំនង
មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តកែប លោកស្រី អ៊ូ សុគន្ធី

ប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកែប និងជា​​

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តកែប

ទូរស័ព្ទ ០៩២ ២៨១ ១៣១

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ស្រ្តី ខេត្តក្រចេះ លោកស្រី នាង ណារ៉ន

​​ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តី ខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទ ០១៧ ៤៩០ ៨៤៦

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តកំពង់ចាម លោកស្រី​ អ៊ុំ រី

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទ ០១២ ៨៥៧​ ៨៩៤

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លោកស្រី​ មាន អេន

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ទូរស័ព្ទ ០១២ ៦៥២​ ០៩៧

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តកំពង់ស្ពឺ លោកស្រី​ ឆន​ យឿន

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ទូរស័ព្ទ ០១២ ៨៤៣​​​ ៤២៦

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តកំពត លោកស្រី ម៉េង ញ៉ែត

អនុប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកំពតនិងជា​​ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តកំពត

ទូរស័ព្ទ ០១២ ៦៥២ ០៩៧

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ស្រ្តី ខេត្តត្បូងឃ្មុំ លោកស្រី ថន គឹមស្រ៊ន់

​​ប្រធានមន្ទីកិច្ចការនារី ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ទូរស័ព្ទ ០១២ ៩៧៧ ៤៩៨

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោកស្រី សាប៊ួ ផានី

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តី​​                     ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទូរស័ព្ទ ០១១ ៣០៧ ០៥៤

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តប៉ៃលិន លោកស្រី​ ឡុង សុធាវី

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តប៉ៃលិន

ទូរស័ព្ទ ០១៦ ៨៥៧ ១៤៨

១០ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តព្រះវិហារ លោកស្រី ម៉ុង សំអុល

​​ប្រធានមន្ទីកិច្ចការនារី ខេត្តព្រះវិហារ

ទូរស័ព្ទ ០៩២ ២៦០ ១១៥

១១ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តព្រះសីហនុ លោកស្រី ឡួ សុខា

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តព្រះសីហនុ

ទូរស័ព្ទ ០១៦​ ៥៤៧ ១៦៧

១២ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តសៀមរាប លោកស្រី តាន គីមចាន់

ប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តសៀមរាបនិងជា​​ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ ០៩២ ៦៣០ ០៨៩

១៣ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តស្ទឹងត្រែង លោកស្រី ប៉ាន បញ្ចារ៉ា

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តី​​                     ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ទូរស័ព្ទ ០១៧ ៨៤២ ៥៩១

១៤ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តីខេត្តឧត្តរមានជ័យ លោកស្រី យឹម​ សារៀប

​​ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្រ្តី

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ទូរស័ព្ទ ​០៩៧ ៥២៣ ៤២ ២២