សម្រង់សម្តីសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋមន្រ្តី

លោកជំទាវវេជ្ជ. អុឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងកំពុងដើរ តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញរបៀបវារៈស្ត្រីទៅក្នុងឆាកជាតិ និងអន្តរជាតិ។
លោកអ្នកអាចស្វែងរកសម្រង់ខ្លឹមសារនៃប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់លោកជំទាវក្នុងកម្មវិធីសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសនៅទីនេះ ៖