សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

473

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១៦ ៦១២ ៤៥៩ / ០១២ ៣៩៧ ៦៣៨ / ០៨៨ ៦៧៧ ៨៨៨៨ និង នៅតាមមន្ទីរកិច្ចការនារីរាជធានី ខេត្ត និងក្រសួងកិច្ចការនារី រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។