សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីនីតិវិធី និងវិញ្ញាសាសម្រាប់ប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

316