សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការនិយ័តជំនាញ និងកំណត់មណ្ឌលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

186