ប្រកាសរួម ស្តីពី ក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើហិង្សាលើស្រ្តី

536

ទាញយកឯកសារ៖ bit.ly/MediaCodeVW