លិខិតថ្លែងអំណរគុណនិងសាទរចំពោះលិខិតថ្លែងការណ៍លេខពិសេសរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧

149

លិខិតថ្លែងអំណរគុណនិងសាទរចំពោះលិខិតថ្លែងការណ៍លេខពិសេសរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ (សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍៖ http://www.mowa.gov.kh/detail/1955)