ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយសកល (កម្រិតទី១) នៃយុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពីការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន

148

លោកអ្នកអាចធ្វើការទាញយកឯកសារឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយសកល (កម្រិតទី១) នៃយុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពីការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន តាមតំណរខាងក្រោម៖

https://www.mowa.gov.kh/wp-content/uploads/2019/12/Positive-Parenting-Toolkit-level-1-Book-Inside.pdf