ខិតបណ្ណ័ បង្ហាញពីស្ថិតិសំខាន់ៗអំពីស្រ្តី និងបុរសនៅកម្ពុជា គិតត្រឹមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

164

នេះជាខិតបណ្ណ័ បង្ហាញពីស្ថិតិសំខាន់ៗអំពីស្រ្តី និងបុរសនៅកម្ពុជា គិតត្រឹមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ។

ព័ត៌មានដែលបានលើកមកបង្ហាញនៅក្នុងខិតបណ្ណ័នេះ ផ្អែកសំខាន់លើជំរឿន អង្កេតថ្នាក់ជាតិនានា និងទិន្នន័យដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។ ខិតបណ្ណ័នេះ រៀបចំដោយ នាយកដ្ឋានផែនការសិ្ថតិនៃក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន (JICA) តាមរយៈគម្រោងបញ្រ្ជាបយេនឌ័រ ដើម្បីបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តី (PGM-WEE) ។