ល្ខោនវិទ្យុរឿង “ផ្លូវមរណៈ”

4

ទង្វើ លួងលោម ឆបោក យកមនុស្សទៅធ្វើការចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់។ សូមតាមដានស្តាប់ល្ខោនវិទ្យុរឿង “ផ្លូវមរណៈ” ។ សូមអរគុណ!