ល្ខោនវិទ្យុរឿង “សំណាង”

4

ផែនការគ្រួសារ ជាការកំណត់ចំនួនកូនតាមបំណងប្រាថ្នាតាមរយៈពន្យារកំណើតដោយសុវត្ថិភាព ។

សូមតាមដានស្តាប់ល្ខោនវិទ្យុរឿង “សំណាង” ។

សូមអរគុណ!