ល្ខោនវិទ្យុរឿង “ឱកាសខ្ញុំ”

8

ស្រ្តី និងបុរសជាដៃគូមិនអាចខ្វះបាន ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម ។ សូមតាមដានស្តាប់ល្ខោនវិទ្យុរឿង “ឱកាសខ្ញុំ” ។ សូមអរគុណ!