ល្ខោនវិទ្យុរឿង “វាសនារំដួល”

8

ការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការចូលរួមសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកគ្រួសារជាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក ។

សូមផ្តល់ឱកាសឱ្យកូនស្រី បន្តការសិក្សាដល់កម្រិតឧត្តមសិក្សា ដើម្បីអនាគតរុងរឿងក្នុងគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ។

សូមតាមដានស្តាប់ល្ខោនវិទ្យុរឿង “វាសនារំដួល” ។ សូមអរគុណ!