បញ្ជីរាយនាមមេធាវី ដែលស្ម័គ្រចិត្ត ផ្តល់សេវាការពារក្តី ដោយឥតគិតកម្រៃ

30

បញ្ជីរាយនាមមេធាវី ដែលស្ម័គ្រចិត្ត ផ្តល់សេវាការពារក្តី ដោយឥតគិតកម្រៃ ប្រចាំការនៅតាម សាលាដំបូង និងអយ្យការ រាជធានី ខេត្ត។