ល្ខោនវិទ្យុរឿង ឈប់ទ្រាំ

12

អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាបទល្មើស!

 

សូមតាមដានស្តាប់ល្ខោនវិទ្យុរឿង ឈប់ទ្រាំ

 

សេវាប្រឹក្សាទូទៅ៖ក្រសួងកិច្ចការនារី ០១១ ២១៧ ១២៣

សេវាប្រឹក្សាផ្លូវចិត្ត៖អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ (TPO) ០៩៧ ៩១១ ១៩១៨

ផ្នែកច្បាប់៖ អង្គការលីកាដូ ០៨៦ ៣៨២ ៦៦៦