ល្ខោនវិទ្យុរឿង៖ ភ្លើងគ្មានផ្សែង

18

ចំណាកស្រុកប្រថុយប្រថាន ដើម្បីស្វែងរកការងារ។ ការរំលោភសិទ្ធិកុមារគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់។

សូមតាមដានស្តាប់ល្ខោនវិទ្យុរឿង៖ ភ្លើងគ្មានផ្សែង។