ព្រឹត្តិបត្រគម្រោង PGM-WEE៖ គម្រោងស្តីពីការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រសម្រាប់បង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រី

20

ព្រឹត្តិបត្រគម្រោង PGM-WEE៖ គម្រោងស្តីពីការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រសម្រាប់បង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រី។

Download (PDF, 6.59MB)