ស្ថិតិយេនឌ័រ ខេត្តកំពង់ធំ៖ គម្រោងបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ ដើម្បីបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រី (PGM-WEE) ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

47

គម្រោងស្តីពីការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រសម្រាប់បង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រី (PGM-WEE) បានផ្តើមអនុវត្តនៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧​ គាំទ្រដោយទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន។ គម្រោងធ្វើការពង្រឹងយន្តការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយក្រសួង និងមន្ទីរពាក់ពាន់ តាមរយៈការស្វែងរកការគាំទ្រមតិ និងសម្របសម្រួលពីក្រសួង/មន្ទីរកិច្ចការនារី។

ស្ថិតិយេនឌ័រ គឺជាសកម្មភាពសំខាន់របស់គម្រោង ហើយការរៀបចំសៀវភៅស្ថិតិ ខេត្តកំពង់ធំគឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់មួយ ដែលមានការចូលរួមចំណែកពីមន្ត្រីដៃគូរបស់មន្ទីរពាក់ពាន់ និងក្រសួងកិច្ចការនារី ដោយមានការគាំទ្របច្ចេកទេសពីក្រុមការងារគម្រោង បញ្ជ្រាបយេនឌ័រដើម្បីបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រី។

ទិន្និន័យ និងព័ត៌មាននៅក្នុងសៀវភៅនេះ បង្ហាញពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច ក៏ដូចជាការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ។ ដូច្នេះសៀវភៅនេះ គ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ សម្រាប់ធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ គោលនយោបាយ ផែនការ និងកម្មវិធី ឆ្លើយតបទៅនឹងយេនឌ័រតាមវិស័យនីមួយៗ។

Download (PDF, 8.08MB)