ល្ខោនវិទ្យុរឿង៖ គ្រួសារល្អ

11

ក្នុងនាមជាមេគ្រួសារល្អ ប្តីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រពន្ធ ពេលមានផ្ទៃពោះ និងសម្រាលកូន និងជួយសម្រាលបន្ទុកការងារ និងការពារពីជំងឺផ្សេងៗ។ សូមតាមដានស្តាប់ល្ខោនវិទ្យុរឿង៖ គ្រួសារល្អ។