ល្ខោនវិទ្យុរឿង៖ យល់ចិត្ត

18

ក្នុងនាមជាប្តី ត្រូវចេះសម្រាលទុកការងារផ្សេងៗ និងយល់ទុក្ខធុរៈរបស់ប្រពន្ធ។ សូមតាមដានស្តាប់ល្ខោនវិទ្យុរឿង៖ យល់ចិត្ត។