សូមបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យប្រលងចូលក្របខ័ណ្ឌ

203

សូមបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យប្រលងចូលក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារីទាំងអស់ អញ្ជើញទៅដល់មណ្ឌលប្រលង ” វិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គី” ឲ្យបានមុនម៉ោង ១២:៣០នាទីថ្ងៃត្រង់។