រឿងអប់រំខ្លី៖ ថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រលាញ់ ១៤កុម្ភៈ

9

ថ្ងៃ១៤កុម្ភៈ គឺជាថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រលាញ់ ស្រលាញ់ប្រទេសជាតិ ក្រុមគ្រួសារ ជីដូនជីតា ឳពុកម្តាយ បងប្អូន មិត្តភក្តិ ជាដើម។ សូមកុំច្រលំថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារ នាំឱ្យយុវវ័យប្រព្រឹត្តអំពើមិនគួរគប្បី ដែលជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់គ្រួសារ ឬសង្គមជាតិ។