រឿងកម្សាន្ត៖ សូមកុំលះបង់ខ្លួនប្រាណដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្នេហ៍ស្មោះ ក្នុងថ្ងៃ១៤កុម្ភៈ

15

សូមកុំលះបង់ខ្លួនប្រាណដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្នេហ៍ស្មោះ ក្នុងថ្ងៃ១៤កុម្ភៈ ព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃនៃក្តីស្រលាញ់របស់យើងទាំងអស់គ្នា។ សូមរក្សាកិត្តិយស ប្រពៃណី ទំនៀមទំលាប់របស់សង្គមជាតិ។