សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

7174

  

បេក្ខជនទាំងអស់អាចទាញយកពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងបានតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ

Download (PDF, 151KB)

ព័ត៌មានលម្អិត សូមមកធ្វើការទំនាក់ទំនងនៅនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលបុគ្គលិក រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០៩៦ ៥២៤ ៦០៦៣/ ០៩៥ ៨២៨ ៧៨១ ៕