គោលនយោបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ២០២០-២០២៤

405

ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រនៅកម្ពុជា សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាញយក គោលនយោបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ២០២០-២០២៤

Download (PDF, 2.7MB)