សូមតាមដានទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ ភិក្ខុវធិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព

7

សង្គមយើងរស់នៅដោយមានសីលធម៌ និងភាពថ្លៃថ្នូរ ប៉ុន្តែតម្លៃទាំងនេះមានការធ្លាក់ចុះដោយកត្តាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន មានដូចជាចំណេះដឹងទាប សម្ភារៈនិយម ជាដើម។ ដូចនេះសូមតាមដានទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ ភិក្ខុវធិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព ដូចតទៅ។