ស្ត្រីគឺជាឃ្លាំងតែមួយគត់ដែលមានផ្ទុកនូវភាពស្វាហាប់ និងវឌ្ឍនភាព

507

ស្ត្រីគឺជាឃ្លាំងតែមួយគត់ដែលមានផ្ទុកនូវភាពស្វាហាប់ និងវឌ្ឍនភាព។ យើងមានចិត្តចង់ចូលរួមចែករំលែក និងហ៊ានមានក្តីស្រមៃ! (ប្រសាសន៍ថ្លែងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២)។