ស្ត្រី និងក្មេងស្រី ត្រូវហ៊ានបង្កើតក្ដីសុបិន្តឱ្យធំ ( Dream big )​ និងកណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនឲ្យធំ ( Aim big )

26

ភាពជាដៃគូរបស់ស្រ្តី និងបុរសមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដូចនេះក្រសួងកិច្ចការនារីសហការ និងស្វែងរកការគាំទ្រមតិ ជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ​ដើម្បីពង្រឹងភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តីខ្មែរ។

ក្នុងវិស័យធុរៈកិច្ចការប្រកួតប្រជែងជាផ្នែកមួយ ប៉ុន្តែសាមគ្គីភាពនិងការរួបរួមគ្នារវាងសហគ្រិនទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានភាពចាំបាច់ដែរ ដើម្បីផ្តួចផ្តើមជាកម្លាំងតែមួយ មានយុទ្ធសាស្រ្តរួមមួយ ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការបង្កើនផលិតកម្ម និងស្វែងរកទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេស និងនៅតំបន់អាស៊ាន។