ស្ត្រី និងក្មេងស្រី ត្រូវហ៊ានបង្កើតក្ដីសុបិន្តឱ្យធំ ( Dream big )​ និងកណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនឲ្យធំ ( Aim big )

83

ការបង្កើនចំនួនរបស់ស្រ្តីក្នុងវិស័យច្បាប់ និងប្រព័ន្ធតុលាការ ជាកត្តារួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្រ្តីរងគ្រោះជាស្រ្តី និងក្មេងស្រី ឆ្ពោះទៅការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ។

បង្កើនការផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដោយស័្មគ្រចិត្ត និងមិនគិតកម្រៃ ( pro bono basis ) ដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះដទៃទៀត ដើម្បីលើកកម្ពស់សមធម៌ និងបរិយាកាសប័ន្នសង្គម ស្របតាមទិសស្លោកនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៏ប្រកបដោយជីវភាពគឺ មិនទុកនរណាម្នាក់ចោល( No one wil be left behind) ។