ស្ត្រី និងក្មេងស្រី ត្រូវចេះកែប្រែវិបត្តិកូវីដ-១៩ ទៅជាឱកាស

93

ស្ត្រី និងក្មេងស្រី ចូលរួមអនុវត្តវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រែក្លាយវិបត្តិនេះ ឱ្យទៅជាកាលានុវត្តភាព (ឱកាស) ដើម្បីការអភិវឌ្ឍ និងបង្ហាញពីសក្តានុពល និងភាពខ្លាំងរបស់យើង លើភាពធន់ និងឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។