នៅក្នុងបរិការណ៍កូវីដ-១៩ បានបង្រៀនយើងឱ្យខិតខំពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ភាពជាដៃគូ និងរួបរួមគ្នាជំនះឧបសគ្គ

89

នៅក្នុងបរិការណ៍កូវីដ-១៩ បានបង្រៀនយើងឱ្យខិតខំពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ភាពជាដៃគូ និងរួបរួមគ្នាជំនះឧបសគ្គ ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតក្រោយវិបត្តិកូវីដ-១៩ ទទួលបានភាពរុងរឿង និងភាពរីកចម្រើនដោយបរិយាប័ន្ន។