ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ គឺជាតម្លៃ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នា

210

ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ គឺជាតម្លៃ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នា “Gender Equality is Everyone Value and Business”