សារលិខិតជូនពរ៖ សូមគោរពជូន សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

43

សារលិខិតជូនពរ៖ សូមគោរពជូន សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។