សេចក្តីណែនាំស្តីពី វិធានការសម្រាប់បង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹតិការណ៍២០ កុម្ភ: នៅទីស្តីការក្រសួងកិច្ចការនារី។

12

សេចក្តីណែនាំស្តីពី វិធានការសម្រាប់បង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹតិការណ៍២០ កុម្ភ: នៅទីស្តីការក្រសួងកិច្ចការនារី។